Vánoční koncert 2007

Během koncertu na Štěpána roku 2007 zazněly v podání rodiny Ostrých různé vánoční skladby, především pak barokního skladatele Adama Michny z Otradovic. S omluvou za nízkou technickou kvalitu předkládáme záznam jednotlivých skladeb, v případě zmíněného autora včetně textů.

J.N. Seger: Fuga (Narodil se Kristus Pán)
Adam Václav Michna z Otradovic: Vánoční rosička

Již jest spadla rosička tolikrát žádaná, z nebe spadla rosička jednou vyžádaná, jednou vyžádaná.

Chceš-li vědět, rosička kde se ta nachází? V Betlémě ta vodička šťastně nám vychází, šťastně nám vychází.

Josef Pěstoun jest kvítek betlémského ráje; Maria jestiť štípek betlémského máje, betlémského máje.

Žádal David vodičku z cisterny betlémské: teď, člověče, rosičku máš z krve Panenské, máš z krve Panenské.

Adam Václav Michna z Otradovic: Vánoční noc

Chtíc, aby spal, tak zpívala Synáčkovi Matka, jenž ponocovala, miláčkovi: “Nynej, rozkošné děťátko, Synu Boží; nynej, nynej, nemluvňátko, světa zboží.

Nynej, ta jest matky žádost, holubičko; nynej, všech anjelův radost, má perličko. Slávu, chválu vždy nabudeš od mamičky, když se vyspíš, jísti budeš med včeličky.

Ó fialo, ó lilium, ó růže má! Nynej, vonné konvalium, zahrádko má. Ó loutno má, ó labuť má, můj slavíčku! Nynej, libezná harfo má, cymbáličku.

Na dobrou noc, ej hubička, nynej, dítě: kolíbat bude matička, nynej hbitě. Spí miláček, umlkněte, anjelové, se mnou k Bohu přiklekněte, národové.”

Adam Václav Michna z Otradovic: Vánoční magnét a střelec

Vitej, Pane Jezu Kriste, narozený z Panny čisté, vitej, laskavé děťátko, roztomilé nevinňátko.

Jsi maličký a skrovničký, však velikým Bohem vždycky, jsi subtylný, jsi outličký, ač jsou magnét tvé očičky.

Ležíš v jeslech obvinutý, však i někdy rozvinutý, abys střílel k srdci mému jako k terči laskavému.

Střílej, šťastný myslivečku, raniž mne, mocný střelečku, líce tvé jako růžičky, jasné přebystré očičky.

W.A. Mozart: Ave Maria
Jaroslav Mácha: Beránku Boží
Jiří Ignác Linek: vánoční oratorium
Adam Václav Michna z Otradovic: Vánoční roztomilost

Toto malé děťátko, to milé nemluvňátko, tvéť jest to pacholátko, Maria Panno Matko.

Ó jak sličné to líčko, jakžto rájské jabličko, jako jasné slunéčko; ó jaks šťastná, Rodičko!

Aj anjelé písničky na harfy, na housličky zpívají a maličky kolibají jesličky.

Ó Kriste, nový hosti, tě všickni z upřímnosti ctíme v poníženosti, přiveď nás k tvé radosti. Amen.

Adam Václav Michna z Otradovic: Vánoční vinšovaná pošta

Bůh se nám dnes narodil narozením lidským, člověčenstvím se odíl v životě Panenským. Učiněn jest děťátkem nestihlý v mocnosti, narozen nemluvňátkem, jenž jest od věčnosti.

Ježíš jméno mu dali, jak Otec přikázal, matku mu pannu vzdali, tak Otec rozkázal. Ježíš, toť jest Spasitel, sladké jméno Ježíš, a jistě Vykupitel, jistě pravý Mojžíš.

Proč jsi v koutech podtaji tu mezi hovádky, maje vesele v ráji paláce i zámky? Ó jaks potřebnou sobě zde vyvolil matku, mohls vzít vzáctnou sobě mnohých pani statků.

Ó předivné vtělení Věčně zplozeného; zázračné narození z Panny rozeného. Budiž nám k vykoupení, toť všickni hledáme, ach budiž nám k spasení, toť stále žádáme.

Adam Václav Michna z Otradovic: Vánoční hospoda

Když veškeren svět byl popsán, na svět přišel náš milý Pán. Ó ty kráso má, ó ty lásko má, což se v světě líbilo, ó kráso má, ó kráso má!

Chudou sobě zvolil matku, sám žádných nepřinesl statků. Ó ty lásko má, ó ty kráso má, ach, jak jsi bídným zůstal, ó lásko má, ó lásko má!

Vítr pere, sníh spadává, do maštale poprchává. Ó ty kráso má, ó ty lásko má, což jsi se opatřil zle, ó kráso má, ó kráso má!

Jozef v jeslech Pánu stele, neboť nebylo postele. Ó ty rozkoš má, ó ty radost má, a kde jsi sobě ustlal, ó milost má, ó slávo má!

J.J. Ryba: Spi, spi, děťátko
Adam Václav Michna z Otradovic: O narození Pána Krista

Děťátku my prozpěvůjme, by pospalo, všemu světu vypravůjme, co se dálo. , Nynej, všeliké stvoření, nynej, zpívej, v tom nejlepší zalíbení vždy tvé mívej.

Panna Syna porodila, divné věci! Panenství vsak neztratila, divné řeči! Nynej, Panenský Synáčku, odpočívej, nynej, všemocný Panáčku, lehce zdřímej.

Dcera Matkou jest zůstala, Otec Synem, již, ó lidské pokolení, víc nezhynem. Nynej, nynej, ó Paňátko, ó Mocnáři, nynej, překrásné robátko, krásné v tváří.

Adam Václav Michna z Otradovic: Pozdravení děťátka Ježíše

Slíčné pacholátko, vitej, Synu Boží, milostné děťátko, vítej, světa zboží: Mesiáši pravý, Králi věčné slávy, vítej, ctné děťátko, milé nemluvňátko.

Ach, kdož tě tak snížil, jenž v nebi kraluješ, kdo tě tak obtížil, jenž v světě panuješ: láska tě snížila, láska obtížila, proč nás tak miluješ, proč se tak snížuješ?

Z nebe jsi poslaný, ó překrásný kvítku, z té vonné zahrady, z nebeských příbytků. Ó lilium vonné, potěšení hojné všech truchlých soužených, v bídách postavených.

Osypte kvítkami ten kvíteček krásný, ozdobte hvězdami to slunýčko jasný: jenž lásky své září mé srdce proráží, ó kráso rozmilá, ó růže spanilá!

Adam Václav Michna z Otradovic: Nebeský slavíček, k chvále Boží sladce prozpěvující, divné Boží narození

Prosíme tě, ó růžičko, krásný Ježíši, dej nám promluvit slovíčko, rozmilý Ježíši!

Pověz upřímně, pověz nám, Pravdo Ježíši, co tě z nebe stáhlo sem k nám, spanilý Ježíši.

Proč jsi se narodil malý, velký Ježíši, jenžs na nebi neobsáhlý, ó malý Ježíši?

Ty jsi bohatý přespřilíš, chudý Ježíši, proč v chlévě tak chudý ležíš, bohatý Ježíši?

Adam Václav Michna z Otradovic: Item jiná o narození Pána Krista

Ježíška přivítejme, k Spasiteli se znejme, poklonu slušnou čiňme, z pravého srdce řceme: Vítej, Ježíšku milý!

Všech nástrojove kůru, harfy, citharý vzhůru ať jsou, ať zní cymbálky, loutny, trouby, pišťalky: Vítej, Ježíšku milý!

Pospěšte, čížičkové, přileťte, slavíčkove, Ježíška obveselte, líbezně mu zpívejte: Vítej, Ježíšku milý!

Přileťte, holubičky, pospěšte sem, hrdličky, Děťátko přivítejte, sladké písně zpívejte: Vítej, Ježíšku milý!

Adam Václav Michna z Otradovic: O svatých třech králích

Nové hvězdy nové světlo nenadále se vyskytlo na znamení, ukázaní všem nového Krále narození.

Tři mudrci, též králove, z Sáby, Tarsu Arábove, to spatřivše a poznavše, co znamenalo, se dovtípivše,

Na konich, sloních, velbloudích a dromedářích přerychlých se spojili a přijeli do Betlema, na Krále se ptali.

Poznali to, žeť jest ten Pán, který srdce jich pohnul sám, na zem padli, se kláněli, drahé dary mu ofěrovali.

Jan Křtitel Kuchař: Pastorela C dur
Jan Křtitel Kuchař: Pastorela D dur
F.X. Gruber: Tichá noc
Narodil se Kristus Pán

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *